Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019
Υπηρεσίες του Δήμου Εκτύπωση

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.
2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
3. Νομική Υπηρεσία
4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας
5. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
6. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας


ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Αυτοτελές Τμήμα  Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία :
α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης  και Οργάνωσης
β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης  που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία :
α) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας
β) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
γ) Γραφείο Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας
δ) Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία :
α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
γ) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
δ) Γραφείο Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :
α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
δ) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
ε) Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου
στ) Τμήμα ΚΕΠ
ζ)  Γραφείο Προμηθειών


2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :
α) Τμήμα Τεχνικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
β) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης  Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων


3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Ύδρευσης-Αποχέτευσης
β) Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
γ) Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
δ) Τμήμα Συντήρησης Κοινοχρήστων Χώρων, πρασίνου και Δημοτικού Φωτισμού
ε) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων


4. Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
α) Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
β) Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών
γ) Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών


5. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας.


ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου Λήμνου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ
1. Τμήμα ΚΕΠ.
2. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
3. Γραφείο Διοικητικών  Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
4. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων


ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΟΥΔΡΟΥ
1. Τμήμα ΚΕΠ.
2. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
3. Γραφείο Διοικητικών  Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
4. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων


ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ
1. Τμήμα ΚΕΠ.
2. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
3. Γραφείο Διοικητικών  Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
4. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων


communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
metaforiko_isodynamo.png
i_europi_sou.png
kifi_new.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
alkohol.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png