Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018
Αντιδήμαρχοι Εκτύπωση

     Α. Αντιδήμαρχοι του Δήμου Λήμνου, με θητεία δυόμισι ετών, ήτοι μέχρι 31-08-2019, λήξη δημοτικής θητείας

Για τον τομέα  «Εξυπηρέτηση του Δημότη»

Αντιδήμαρχος ο κ. Γεώργιος Σακαρίκος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

·                     Εποπτεία και έλεγχος  για την έκδοση των αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μικροπωλητών, κυλικείων, καντινών, περιπτέρων, σύσταση διαφήμισης, χρήσης πεζοδρομίων ή κοινόχρηστων χώρων.

·                     Εποπτεία για την τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών, για τις προμήθειες όλων των  υπηρεσιών του Δήμου.

·                     Εποπτεία αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας.

β.   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ

·         Τη διοικητική εποπτεία και υποστήριξη λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.

·         Τη διοικητική εποπτεία και  υποστήριξη λειτουργίας των Ν.Π.Ι.Δ.

Για τον Τομέα «Αειφόρου Ανάπτυξης» για θέματα οικονομικής ανάπτυξης, πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.

·            Την παρακολούθηση και εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Δήμου.

·            Την προώθηση της απασχόλησης και την επαγγελματική κατάρτιση.

·            Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη  της καινοτομίας και της δικτύωσης των τοπικών επιχειρήσεων.

·            Την ανάπτυξη των τομέων ζωικής και φυτικής παραγωγής, καθώς και της αλιείας.

·            Την προστασία και αξιοποίηση  των φυσικών πόρων.

·            Την διαχείριση θεμάτων  ενέργειας και βιομηχανίας.

·            Την τουριστική ανάπτυξη και την τουριστική προβολή.

·            Την προστασία του καταναλωτή

·            Την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Επιπλέον αρμοδιότητες που αφορούν στην Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των αυτοκινήτων του Δήμου αρμοδιότητας των υπηρεσιών, καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού- ύδρευσης-άρδευσης –αποχέτευσης ,τεχνικής υπηρεσίας   και πρασίνου.

·         Συντήρηση οχημάτων του Δήμου.

·         Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων

·         Την εποπτεία για κατασκευή, εξοπλισμού και  συντήρηση των παιδικών χαρών, καθώς και συνόλου του αστικού εξοπλισμού.

 

Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μύρινας:                                                                                                                 

·         Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, άδειες γάμου και τα σχετικά δικαιολογητικά για την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και λοιπά έγγραφα  που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες. Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

·         Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

 

2. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μοσχάκη  Νικόλαο, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Για τον Τομέα «Ποιότητας Ζωής»

Αντιδήμαρχος ο κ. Νικόλαος Μοσχάκης με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Την εποπτεία (επίβλεψη- κατεύθυνση -έλεγχο)  του προσωπικού και την λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού που περιλαμβάνουν:

·         Αποκομιδή αστικών απορριμμάτων.

·         Διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών.

·         Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.

·         Καθαριότητα ακτών, αιγιαλού-παραλίας.

·         Λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στα οποία συμμετέχει ο Δήμος.

·         Καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των Δημοτικών κτιρίων και λοιπών Δημοτικών εγκαταστάσεων.

·         Λειτουργία των υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού.

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ.

Την εποπτεία του προσωπικού και την λειτουργία των υπηρεσιών ύδρευσης-άρδευσης,  αποχέτευσης.

Β1.Ύδρευση

·         Διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού.

·         Λειτουργία και συντήρηση των έργων ύδρευσης (γεωτρήσεων - αντλιοστασίων, εξωτερικών και εσωτερικών δικτύων  και δεξαμενών κλπ).

·         Συντήρηση και έλεγχος λειτουργίας του εξοπλισμού.

·         Έλεγχος και καταγραφή – καταμέτρηση χρήσεων - καταναλώσεων νερού, κατά κατηγορία χρηστών.

·         Σύνταξη προτάσεων σχεδίου κανονισμού ύδρευσης.

·         Επίβλεψη της εφαρμογής του κανονισμού ύδρευσης.

Β2. Άρδευση.

·         Εποπτεία της λειτουργίας αρδευτικών  έργων.

·         Εποπτεία της λειτουργίας Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.

Β3.  Αποχέτευση- Επεξεργασία-Διάθεση Λυμάτων.

·         Λειτουργία και συντήρηση αποχετευτικών δικτύων και συναφών υποδομών.

·         Λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης και επεξεργασίας λυμάτων.

·         Λειτουργία του συστήματος συλλογής βοθρολυμάτων και διαχείριση του σχετικού εξοπλισμού και των οχημάτων.

·         Σχεδιασμός και σύνταξη προτάσεων σχεδίου κανονισμού αποχέτευσης.

·         Επίβλεψη της εφαρμογής του κανονισμού αποχέτευσης.

Γ. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΠΡΑΣΙΝΟ

·       Την εποπτεία του προσωπικού και τη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών για τον αστικό εξοπλισμό, τον ηλεκτροφωτισμό, το αστικό και περιαστικό πράσινο και τους ελεύθερους χώρους.

Δ. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

·         Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

·         Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία εμπίπτει στον τομέα της αρμοδιότητας του.

·         Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες προσωπικού των ανωτέρω υπηρεσιών σε συνεργασία με τους τοπικούς αντιδημάρχους.

·         Υπογράφει  βεβαιώσεις πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται από τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του. Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μύρινας:

·         Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.

·         Μεριμνά για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.

·         Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

·         Προγραμματισμού – Σχεδιασμού έργων και παρεμβάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας και των Τοπικών Κοινοτήτων.

·         Υποστήριξη της υλοποίησης έργων Τοπικής σημασίας.

·         Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων τοπικής σημασίας έργων Εγγείων Βελτιώσεων και Αγροτικής οδοποιίας.

·         Συντονισμός και Εποπτεία Πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

·         Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.

·         Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.

ΣΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

·         Την εποπτεία των διαδικασιών εθιμοτυπίας και των συναφών υποχρεώσεων του Δήμου.

·         Την υποστήριξη διαδικασιών και λειτουργιών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.

 

3. Ορίζει κατά τόπον Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη Ποντίκα στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία για τις Δημοτικές Ενότητες Ατσικής και Νέας Κούταλης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω  κατά τόπο αρμοδιότητες:

Για τον τομέα «Ενδοδημοτικής Αποκέντρωσης» Δημοτικών Ενοτήτων

 Νέας Κούταλης και Ατσικής.

Αντιδήμαρχος ο κ. Ιωάννης Ποντίκας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

·         Προγραμματισμού – Σχεδιασμού έργων και παρεμβάσεων των Τοπικών Κοινοτήτων.

·         Σχεδιασμός έργων τοπικής σημασίας έργων Εγγείων Βελτιώσεων και Αγροτικής οδοποιίας.

·         Υποστήριξη της υλοποίησης έργων Τοπικής σημασίας.

·         Εποπτεία και συντονισμός των αποκεντρωμένων γραφείων και υπηρεσιών διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης των έργων των Τοπικών Κοινοτήτων.

·         Συντονισμός και Εποπτεία Πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

·         Συντονισμός της Τεχνικής υποστήριξης Τοπικού Επιπέδου Πολιτιστικών εκδηλώσεων.

·         Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του, στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

·         Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία εμπίπτει στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

·         Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις τοπικές κοινότητες.

·         Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες προσωπικού των ανωτέρω υπηρεσιών σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αντιδήμαρχο.

·         Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στις τοπικές κοινότητες.

·         Μεριμνά για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις τοπικές κοινότητες.

·         Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, άδειες γάμου και τα σχετικά δικαιολογητικά  για την τέλεση πολιτικών γάμων, καθώς και  λοιπά  διοικητικά  έγγραφα  που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στις τοπικές κοινότητες. Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

·         Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για την διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων των Δημοτικών Ενοτήτων.

·         Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.    

·         Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Κούταλης και Ατσικής και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

o   της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων

o    της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων

o   Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

 

4. Ορίζει κατά τόπον Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σαράντη Πανταζή  στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία για την  Δημοτική  Ενότητα Μούδρου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες:

Για τον τομέα «Ενδοδημοτικής Αποκέντρωσης Δ.Ε Μούδρου.

Αντιδήμαρχος ο κ. Σαράντης Πανταζής με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

·         Προγραμματισμού – Σχεδιασμού έργων και παρεμβάσεων των Τοπικών Κοινοτήτων.

·         Σχεδιασμός έργων τοπικής σημασίας έργων Εγγείων Βελτιώσεων και Αγροτικής οδοποιίας.

·         Εποπτεία και συντονισμός των αποκεντρωμένων γραφείων και υπηρεσιών διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης των έργων των Τοπικών Κοινοτήτων.

·         Συντονισμός και Εποπτεία Πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

·         Συντονισμός της Τεχνικής υποστήριξης Τοπικού Επιπέδου Πολιτιστικών εκδηλώσεων.

·         Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του, στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

·         Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία εμπίπτει στον τομέα της αρμοδιότητας του.

·         Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις τοπικές κοινότητες.

·         Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες προσωπικού των ανωτέρω υπηρεσιών σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αντιδήμαρχο .

·         Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.

·         Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, άδειες γάμου και τα σχετικά δικαιολογητικά για την τέλεση πολιτικών γάμων, καθώς και  λοιπά  διοικητικά  έγγραφα  που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες. Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

·         Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για την διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων της Δημοτικής Ενότητας.

·         Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

·          Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

·         της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων

·         της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων

·         Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

 

B. Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Λήμνου, με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι  μέχρι 31-08-2019

1. κ. Αντώνιος Παπαλιάς  με τις εξής αρμοδιότητες:

 Θέματα Δόμησης και  Περιβάλλοντος:

-     Εποπτεία (επίβλεψη, κατεύθυνση, έλεγχο)  προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Δόμησης.

-    Εποπτεία του πολεοδομικού σχεδιασμού και συγκεκριμένα των λειτουργιών πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, πολεοδομικών μελετών, τοπογραφικών εφαρμογών, οικοδομικών αδειών και ελέγχου αυθαιρέτων και τήρησης τεχνικού αρχείου.

-     Εποπτεία των έργων & μελετών που αφορούν την υπηρεσία.

-     Ευθύνη υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

-    Ευθύνη υλοποίησης προγραμμάτων προστασίας και ανάδειξης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και των παραδοσιακών οικισμών.

 

Θέματα Βασικών Υποδομών

-     Εποπτεία της υλοποίησης των Δημοτικών Έργων.

-     Εποπτεία του προσωπικού και της λειτουργίας των Τεχνικών Υπηρεσιών.

-    Συντονισμό της τεχνικής υποστήριξης του έργου των σχολικών επιτροπών και των νομικών προσώπων του Δήμου.

2. κ. Μπούμπουρας Χαράλαμπος με τις εξής αρμοδιότητες:

 Τομέας Ηλεκτροφωτισμού

·         Επίβλεψη εργασιών αποκατάστασης βλαβών και ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού.

·         Διαχείριση Τοπικών Θεμάτων της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου  σε συνεργασία με τον  κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

3. κ. Στέφανος Σαρρής με τις εξής αρμοδιότητες:

·         Εποπτεία, έλεγχος, αξιολόγηση και προγραμματισμός συντήρησης  και αποκατάσταση βλαβών  εσωτερικής- αγροτικής οδοποιίας και δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε Μούδρου σε συνεργασία με τον κατά τόπο  αρμόδιο αντιδήμαρχο.

·         Παρακολουθεί  την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στις τοπικές κοινότητες της Δ.Ε. Μούδρου.

 

4. κ. Σκαφίδας Γεώργιος με τις εξής αρμοδιότητες:

·         Εποπτεία, έλεγχος, αξιολόγηση και προγραμματισμός συντήρησης  και αποκατάσταση βλαβών  εσωτερικής- αγροτικής οδοποιίας και δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε Ατσικής   σε συνεργασία με τον κατά τόπο αρμόδιο αντιδήμαρχο.

·         Διαχείριση Τοπικών Θεμάτων της Δημοτικής Ενότητας Ατσικής, σε συνεργασία  με τον κατά τόπο  αρμόδιο αντιδήμαρχο.

 

 


communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
bannerkifi5.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png