Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019
Ανακοινώσεις
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης Δ.Ε. Νέας Κούταλης Εκτύπωση

    Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε. Νέας Κούταλης, για τις Τοπικές Κοινότητες Αγκαρυώνων, Καλλιθέας, Κοντιά, Λιβαδοχωρίου, Νέας Κούταλης, Πεδινού, Πορτιανού και Τσιμανδρίων,  παρατείνεται μέχρι 31/10/2018

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κούταλης, στον Κοντιά Λήμνου (τηλ. επικοινωνίας 22543-50500),  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η σύνδεση των οικιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με καταληκτική ημερομηνία μέχρι 31/01/2019.

Κάθε ακίνητο, είτε πρόκειται για οικοδομή είτε για άλλη εγκατάσταση, συνδέεται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης στον αντίστοιχο δρόμο του σχεδίου πόλης ή εντός οικισμού,τηρώντας σύμφωνα με τον κανονισμό αποχέτευσης (άρθρο 4 παρ.1 της αριθ.08/2018 απόφασης του Δ.Σ.) τους παρακάτω βασικούς όρους :

·         Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια (άρθρο 4 παρ.2)

·         Μετά τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει, με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση μέσα στην ιδιοκτησία του όπως βόθρους παλιούς υπονόμους κλπ. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων καθώς και των ομβρίων υδάτων σε αγωγό αποχέτευσης. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται τέτοιου είδους ενέργεια ο Δήμος προβαίνει σε διακοπή της ύδρευσης και της αποχέτευσης και επιβάλλει πρόστιμο (Άρθρο 9 παράγραφος 6 και 7)

·         Μια παροχή αποχέτευσης ακαθάρτων εξυπηρετεί κατά κανόνα ένα ακίνητο. Κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου είναι δυνατό να δοθεί άδεια σύνδεσης περισσότερων του ενός ακινήτων στην ίδια παροχή αποχέτευσης ή και αντίστροφα μπορεί ακίνητο να συνδεθεί με περισσότερες της μιας παροχές αποχέτευσης (Άρθρο 6 παράγραφος 1)

·         Όταν τα εντός ακινήτου στόμια υποδοχής των αποχετεύσεων ακαθάρτων βρίσκονται χαμηλότερα του ισογείου , η σύνδεση με τον υπόνομο επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ μετά από ειδική άδεια του Δήμου (Άρθρο 7 παράγραφος 1)

·         Η κατασκευή λιποσυλλέκτη στις δραστηριότητες που αποχετεύουν στο δίκτυο λίπη και έλαια είναι υποχρεωτική για τις συνδέσεις που αποχετεύουν τέτοιου είδους λύματα. Όπου δεν τοποθετείται λιποσυλλέκτης ο Δήμος θα προβαίνει σε διακοπή των συνδέσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και θα επιβάλλει πρόστιμο (Άρθρο 5 παράγραφος 2)

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν έχουν καθορισθεί με την 62/2018 απόφαση του Δ.Σ. και είναι τα εξής :

1.   Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.

2.   Κατόψεις ορόφων του κτιρίου και διάγραμμα κάλυψης που να φαίνεται το σημείο εξόδου της αποχέτευσης.

3.   Αντίγραφο του πίνακα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ανά διαμέρισμα υπογεγραμμένα από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή (για ακίνητα με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτη

4.   Αντίγραφο λογαριασμού ή λογαριασμών νερού από όλα τα υδρόμετρα του κτιρίου.

5.   Αντίγραφο λογαριασμού ή λογαριασμών ΔΕΗ

6.   Ειδικό έντυπο με τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών (θα το παρέχει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου).

7.   ΄Εντυπο αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (θα το παρέχει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου)

8.   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με τα στοιχεία του αιτούντα.

Τα έντυπα 6,7 και 8 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα αναζητούν και από την ιστοσελίδα του Δήμου στην Δ/νση : www.limnos.gov.gr 

Eπιπροσθέτως, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά εφόσον κρίνει ότι τα ανωτέρω δεν επαρκούν για την ταυτοποίηση του ακινήτου.

Τα υδρόμετρα των οικιών θα πρέπει να είναι σε λειτουργία και αυτό θα αποδεικνύεται από την δήλωση του εγκαταστάτη υδραυλικού.

Τα τέλη σύνδεσης καθορίστηκαν ως εξής :

·         Οικίες μέχρι 120 τ.μ 0,60 €/τ.μ

·         Οικίες πάνω από 120 τ.μ. 0,80 €/τ.μ

·         Επαγγελματικές στέγες όλων των κατηγοριών μέχρι 150 τ.μ 1,00 €/τ.μ.

·         Επαγγελματικές στέγες όλων των κατηγοριών πάνω από 150 τ.μ. 0,80 €/τ.μ

·         Τέλος διακλάδωσης αποχέτευσης (περιλαμβάνει την κατασκευή της παροχής αποχέτευσης και το φρεάτιο) καθορίστηκε στο ποσό των 160,00 € χωρίς το ΦΠΑ

         Τρόποι εξόφλησης του τέλους σύνδεσης της αποχέτευσης με το  δίκτυο και του τέλους διακλάδωσης αποχέτευσης.

·         Προκαταβολή του 40% των τελικών ποσών πληρωμής.

·         Το υπόλοιπο 60% της δαπάνης θα καταβληθεί σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις και θα ειδοποιείται ο δικαιούχος από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου , για την καταβολή του.

·         ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥΣ .

Ακυρώνεται η εκδήλωση "Χορευτικό Αντάμωμα" που προγραμματιζόταν για τις 19 Αυγούστου 2018 Εκτύπωση

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που λάβαμε από τους διοργανωτές, ακυρώνεται η προγραμματισμένη για τις 19 Αυγούστου εκδήλωση «Χορευτικό Αντάμωμα» του Συλλόγου Κοντιά «Ήφαιστος» στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Κοντιά.

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Φαρμακείου Εκτύπωση

Το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λήμνου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις από όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμά του και να λαμβάνουν δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα ως ωφελούμενα άτομα.

Όσοι από τους κατοίκους του Δήμου επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Φαρμακείου μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον χώρο στέγασης του Φαρμακείου (Λεωφόρος Δημοκρατίας 65, Χώρος Στάθμευσης Σούμπρας)  προσκομίζοντας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.    ΑΙΤΗΣΗ (παρέχεται από την υπηρεσία)

2.    Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ ή δελτίο ασύλου σε ισχύ 

3.    Βεβαίωση σπουδών ή βεβαίωση στρατού ( σε περίπτωση ενήλικου προστατευόμενου μέλους)

4.     Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους

5.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

6.    Βεβαίωση ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ.

7.    Πιστοποιητικά αναπηρίας από ΚΕΠΑ σε ισχύ ή ιατρικά πιστοποιητικά-γνωματεύσεις

8.    Ιατρική συνταγή (κατόπιν ελέγχου από τη φαρμακοποιό)

Τα φάρμακα θα δίνονται κατόπιν συνεννόησης με τον εθελοντή φαρμακοποιό συγκεκριμένες μέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Λεωφόρος Δημοκρατίας 65, Πάρκινγκ Σούμπρας
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00-15:00.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22540-29111

Ελένη Καραγιαννάκη Κοινωνική Λειτουργός

Ανακοίνωση ΟΑΕΔ για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα Εκτύπωση

Για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορείτε να ενημερωθείτε από τον ιστότοπο του ΟΑΕΔ στον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.oaed.gr/-/programma-koinophelous-charaktera-se-demous-periphereies-kai-kentra-koinonikes-pronoias-gia-30-333-theseis-plerous-apascholeses 
Εκπέμπει κανονικά το σήμα της ΕΡΤ μέσω του αναμεταδότη στη θέση "ΣΤΑΥΡΙ" Εκτύπωση

 

        Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Τ.Κ.Θάνους ότι το σήμα της ΕΡΤ στον αναμεταδότη που βρίσκεται στην περιοχή ΣΤΑΥΡΙ, εκπέμπει κανονικά, μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας του.


 

Υποχρεωτικός ο διαχωρισμός των ομβρίων υδάτων από το δίκτυο αποχέτευσης Εκτύπωση

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    

Με την λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κούταλης διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες διοχετεύουν τα όμβρια ύδατα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης. Το πρόβλημα είναι εντονότερο στις Τ.Κ. Κοντιά και Καλλιθέας.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό αποχέτευσης προβλέπονται τα εξής :

«Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια. Τα όμβρια νερά απαγορεύεται αυστηρώς να αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων. Όπου τυχόν παροχές ακαθάρτων των ιδιοκτησιών παροχετεύουν και βρόχινα νερά, οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να τα διαχωρίσουν και να αποχετεύουν τα βρόχινα νερά με οποιονδήποτε τρόπο στο ρείθρο της οδού.

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στις απαραίτητες εργασίες για τον διαχωρισμό των ομβρίων υδάτων από το δίκτυο αποχέτευσης.

Τεχνικό πρόβλημα στον αναμεταδότη στην περιοχή ΣΤΑΥΡΙ (Θάνος) Εκτύπωση

        Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Τ.Κ.Θάνους ότι το σήμα της ΕΡΤ στον αναμεταδότη που βρίσκεται στην περιοχή ΣΤΑΥΡΙ, λόγω τεχνικού προβλήματος δεν θα εκπέμπει για διάστημα μίας (1) εβδομάδας.

       Ζητούμε την κατανόηση των κατοίκων της περιοχής.

 
Συγκέντρωση φαρμακευτικών σκευασμάτων για την υποστήριξη των πυρόπληκτων της Αττικής (νέα λίστα)
Ακύρωση εκδηλώσεων λόγω εθνικού πένθους
Εκτός λειτουργίας για δύο ημέρες το σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για ΑμεΑ στον Ρωμέικο
Συγκέντρωση φαρμάκων και άλλων ειδών για τους πληγέντες από την πυρκαγιά στην Αττική
Αίτηση του εκτελεστού της διαθήκης της Όλγας Σαχτούρη στο Εφετείο Πειραιά & Πρακτικό Αναβολής
Δήλωση ζημιών από άγρια κουνέλια σε αμπελοκαλλιέργειες
Τελικά αποτελέσματα 4ης Διεθνούς Συνάντησης "Αρχαίο Πένταθλο Λήμνος 2018"
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές ύδρευσης μέσω του Ydata
Επικίνδυνη η προσέγγιση του πράσινου φάρου στον λιμένα του Αγίου Νικολάου
Κλειστή στην κυκλοφορία για δύο ημέρες η οδός Περβολιών λόγω εργασιών στο δίκτυο αποχέτευσης
Απολύτως αναγκαίος ο περιορισμός στην κατανάλωση νερού
Πρόγραμμα Θερινού Κινηματογράφου «Μαρούλα»
Πρόγραμμα εκδηλώσεων ΟΕΠΑ Δήμου Λήμνου - Ιούλιος 2018
Υποβολή αιτήσεων εγγραφής & επανεγγραφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λήμνου
Υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ
Σύνδεση νέων τμημάτων στο δίκτυο αποχέτευσης Μύρινας (οδοί Μινυών και Λητούς)
Διακοπή κυκλοφορίας σε οδό λόγω εργασιών στο δίκτυο αποχέτευσης
Προσοχή στη χρήση των κάδων ανακύκλωσης
Διακοπή υδροδότησης σε οδό της Δ.Κ. Μύρινας
Ανακοίνωση για χρήση μουσικής και παράταση ωραρίου μουσικής
 

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
metaforiko_isodynamo.png
i_europi_sou.png
kifi_new.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
alkohol.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png