Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017
Ανακοινώσεις
Σύνδεση οικιών της οδού Ιπποκράτους στο δίκτυο αποχέτευσης Εκτύπωση

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                    


Μύρινα 8 Ιουνίου 2017

                                                                             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης για την σύνδεση των οικιών στο  δίκτυο αποχέτευσης της Μύρινας στις περιοχές Νοσοκομείου και 2ου Δημοτικού Σχολείου, εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί η οδός Ιπποκράτους από την συμβολή επί της Εμμ. Ρακάκη έως την κεντρική πύλη του Νοσοκομείου. Επομένως, όσες κατοικίες εφάπτονται επί της ανωτέρω οδού μπορούν να συνδέονται στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης, αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην σχετική ανακοίνωση.

Οι περιοχές Νοσοκομείου- 2ου Δημοτικού Σχολείου συνδέονται στο δίκτυο αποχέτευσης Εκτύπωση

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                    

                                                           

Μύρινα 7 Ιουνίου 2017

                                                                            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η σύνδεση τμημάτων στο δίκτυο αποχέτευσης της Μύρινας συνεχίζεται  και σταδιακά θα μπορούν να συνδέονται περισσότερες οικίες με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης.

Για το επόμενο διάστημα, μπορούν να συνδέονται οικίες και καταστήματα που βρίσκονται στις περιοχές Νοσοκομείου- 2ου  Δημοτικού Σχολείου και συγκεκριμένα στις οδούς : 1. Ηφαίστου(από την συμβουλή της Εμμ.Ρακάκη μέχρι την είσοδο στους βοηθητικούς χώρους του Νοσοκομείου) 2.Εμμ.Ρακάκη (από την συμβολή της Μ.Ασίας μέχρι την συμβολή επί της Λεωφ.Δημοκρατίας) 3.Ιερού Λόχου (από φανάρια επί της συμβολής Μακρυγιάννη μέχρι την αρχή της Λεωφόρου Δημοκρατίας  4.Δαρδανελλίων 5.Πόντου 6.Μικράς Ασίας 7.Μακρυγιάννη 8. 25ης Μαρτίου 9.Παντελίδη (μέχρι την συμβολή Κοσμά Αιτωλού) 10.Κοσμά Αιτωλού 11.Μοσχίδου (από φανάρια 2ου Δημοτικού Σχολείου έως το σημείο του υπολειπόμενου τμήματος).

 Οι ενδιαφερόμενοι που οι οικίες τους  και τα καταστήματά τους  βρίσκονται στις ανωτέρω οδούς θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι στις 30/06/2017 στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Δ/νση Περιβάλλοντος-Τμήμα Υδρευσης-Αποχέτευσης) Πλατεία ΟΤΕ 1ος όροφος τηλ. επικοινωνίας 22540-26650, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (Πλατεία ΟΤΕ-Παπουτσίδειο κτίριο 1ος όροφος-γραφείο 1). Η σύνδεση των οικιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με καταλυτική ημερομηνία μέχρι 31/08/2017.

Κάθε ακίνητο είτε πρόκειται για οικοδομή είτε για άλλη εγκατάσταση συνδέεται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης στην αντίστοιχη οδό εντός ορίων οικισμού, τηρώντας σύμφωνα με τον κανονισμό αποχέτευσης (άρθρο 4 παρ.1 της αριθ.262/2016 απόφασης του Δ.Σ.) τους παρακάτω βασικούς όρους :

·         Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια (άρθρο 4 παρ.2)

·         Μετά τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να καταργήσει , με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση μέσα στην ιδιοκτησία του όπως βόθρους παλιούς υπονόμους κλπ. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων καθώς και των ομβρίων υδάτων σε αγωγό αποχέτευσης. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται τέτοιου είδους ενέργεια ο Δήμος προβαίνει σε διακοπή της ύδρευσης και της αποχέτευσης και επιβάλλει πρόστιμο (Άρθρο 9 παράγραφος 6 και 7)

·         Μια παροχή αποχέτευσης ακαθάρτων εξυπηρετεί κατά κανόνα ένα ακίνητο. Κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου είναι δυνατό να δοθεί άδεια σύνδεσης περισσότερων του ενός ακινήτων στην ίδια παροχή αποχέτευσης ή και αντίστροφα μπορεί ακίνητο να συνδεθεί με περισσότερες της μιας παροχές αποχέτευσης (Άρθρο 6 παράγραφος 1)

·         Όταν τα εντός ακινήτου στόμια υποδοχής των αποχετεύσεων ακαθάρτων βρίσκονται χαμηλότερα της στάθμης του αγωγού σύνδεση με τον υπόνομο επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ μετά από ειδική άδεια του Δήμου (Άρθρο 7 παράγραφος 1)

·         Η κατασκευή λιποσυλλέκτη στις δραστηριότητες που αποχετεύουν στο δίκτυο λίπη και έλαια είναι υποχρεωτική για τις συνδέσεις που αποχετεύουν τέτοιου είδους λύματα. Όπου δεν τοποθετείται λιποσυλλέκτης ο Δήμος θα προβαίνει σε διακοπή των συνδέσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και θα επιβάλλει πρόστιμο (Άρθρο 5 παράγραφος 2).

 

 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν έχουν καθορισθεί με την 292/2016 απόφαση του Δ.Σ. και είναι τα εξής :

1.   Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.

2.   Κατόψεις ορόφων του κτιρίου και διάγραμμα κάλυψης που να φαίνεται το σημείο εξόδου της αποχέτευσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα ανωτέρω σχεδιαγράμματα και συγκεκριμένα για παλαιά κτίρια θα προσκομίζεται απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη περιοχής στο οποίο θα προσδιορίζεται το ακίνητο και το σημείο εξόδου της αποχέτευσης στο δίκτυο.Επίσης τα τετραγωνικά του κτιρίου θα δηλώνονται στην Υπεύθυνη δήλωση.

3.   Αντίγραφο του πίνακα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ανά διαμέρισμα υπογεγραμμένα από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή (για ακίνητα με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτη).

4.   Αντίγραφο λογαριασμού ή λογαριασμών νερού από όλα τα υδρόμετρα του κτιρίου.

5.   Αντίγραφο λογαριασμού ή λογαριασμών ΔΕΗ

6.   Ειδικό έντυπο με τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών (θα το παρέχει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου).

7.   ΄Εντυπη αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (θα το παρέχει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου)

8.   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με τα στοιχεία του αιτούντα (θα το παρέχει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου)

Eπιπροσθέτως η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά εφ΄οσον κρίνει ότι τα ανωτέρω δεν επαρκούν για την ταυτοποίηση του ακινήτου.

Τα υδρόμετρα των οικιών θα πρέπει να είναι σε λειτουργία και αυτό θα αποδεικνύεται από την δήλωση του εγκαταστάτη υδραυλικού.

Τα τέλη σύνδεσης καθορίστηκαν ως εξής :

·         Οικίες μέχρι 120 τ.μ 0,60 €/τ.μ

·         Οικίες πάνω από 120 τ.μ. 0,80 €/τ.μ

·         Επαγγελματικές στέγες όλων των κατηγοριών μέχρι 150 τ.μ 1,00 €/τ.μ.

·         Επαγγελματικές στέγες όλων των κατηγοριών πάνω από 150 τ.μ. 0,80 €/τ.μ

·         Τέλος διακλάδωσης αποχέτευσης (περιλαμβάνει την κατασκευή της παροχής αποχέτευσης από τον κεντρικό αγωγό έως και το φρεάτιο) καθορίστηκε στο ποσό των 170,00 € χωρίς το ΦΠΑ

         Τρόποι εξόφλησης του τέλους σύνδεσης της αποχέτευσης με το  δίκτυο και του τέλους διακλάδωσης αποχέτευσης.

·         Προκαταβολή του 40% των τελικών ποσών πληρωμής.

·         Το υπόλοιπο 60% της δαπάνης θα καταβληθεί σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις οι οποίες θα συμπεριληφθούν στους λογαριασμούς αποχέτευσης.

Διακοπή υδροδότησης στη Μύρινα Εκτύπωση

Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω βλάβης στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης  της  Δ. Κ. Μύρινας, την Πέμπτη 8/6/2017 και από ώρα 08.00΄π.μ μέχρι 12.00΄μ.μ. θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις οδούς Π. Κυδά (Κεντρική αγορά Μύρινας από κατάστημα Σαμαϊλίδη μέχρι Τράπεζα Πειραιώς) – Κορυτσάς – Γαροφαλλίδη – Φιλοκτήτη - Ράλλη Κοψίδη - Α.Διάκου - Φιλελλήνων.

Όλες οι κατοικίες που εφάπτονται των ανωτέρω οδών δεν θα έχουν νερό. Ζητούμε την κατανόηση των δημοτών μας.

 

Συναυλία- παρουσίαση μαθητών Δημοτικής Φιλαρμονικής Λήμνου Εκτύπωση

 Ο Οργανισμός Εκπαίδευσης, δια βίου μάθησης, Πολιτισμού-Αθλητισμού Δήμου Λήμνου, με αφορμή το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς, σας προσκαλεί στην παρουσίαση των μαθητών της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Ιουνίου, στις 8:00 μ.μ. στο αγροτικό πάρκο Αγίου Δημητρίου.

 H Φιλαρμονική Δήμου Λήμνου με σχεδόν 100 χρόνια ιστορίας παράγει σημαντικό πολιτιστικό και εκπαιδευτικό έργο, με συνεχή παρουσία στα μουσικά δρώμενα ολόκληρου του νησιού μας, χαράζοντας νέους δρόμους μουσικής παιδείας και καλλιτεχνικής προσφοράς. Συνεχίζει να δραστηριοποιείται και συμμετέχει σε όλες τις επετειακές, εθιμικές αλλά και εποχιακές εκδηλώσεις, ενώ πλαισιώνει τα υπόλοιπα μουσικά σύνολα του δήμου σε υψηλού επιπέδου μουσικές παραστάσεις.

 

Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Μαυράκης.

Παρασκευή 9 Ιουνίου ώρα 8:00 μ.μ. στο αγροτικό πάρκο Αγίου Δημητρίου (θεατράκι).

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιουνίου 2017 Εκτύπωση

Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017: Εκδήλωση για την ειρήνη και τους πρόσφυγες από τον «ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΜΝΟΥ ‘‘ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ’’» στο Β΄ Δημοτικό Σχολείο Μύρινας, ώρα 19:00μ.μ.

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017: 6ο φεστιβάλ μαθητικής δημιουργίας Λήμνου από την «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ‘Cineπαρμένοι 3rd Generation’-προβολή μαθητικών ταινιών» στο Κινηματοθέατρο Μαρούλα, ώρα 20:30μ.μ.

Σάββατο 3 Ιουνίου 2017: Παιδική παράσταση παραδοσιακών χορών από τον «Γ.Α.Σ ΜΥΡΙΝΑΣ» στο Γυμνάσιο Μύρινας, ώρα 19:30μ.μ.  

Σάββατο 3 Ιουνίου 2017: Παρουσίαση χορευτικών τμημάτων από τον «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ‘ΑΓ.ΕΡΜΟΛΑΟΣ’» στο Δημοτικό Σχολείο Ατσικής, ώρα 19:30μ.μ.

Κυριακή 4 Ιουνίου 2017: Εκδήλωση δημιουργικής απασχόλησης παιδιών από τον «ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΡΤΙΑΝΑΤΩΝ ΛΗΜΝΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ»: στο Πολιτιστικό κέντρο Πορτιανού, ώρα 18:00μ.μ.

Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017: Μουσικοχορευτική παράσταση από τον «ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΝΔΡΩΝΙΟΥ» στο Κινηματοθέατρο Μαρούλα, ώρα 20:30μ.μ.

Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017: Ιπποδρομίες από τον «ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ» στο Αγρόκτημα «Μητρόπολις», ώρα 17:30μ.μ.

Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017: Παρουσίαση μαθητών φιλαρμονικής από τον «Ο.Ε.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ» στο Αγροτικό πάρκο Αγ. Δημητρίου (θεατράκι), ώρα 20:00μ.μ.

Σάββατο 10 Ιουνίου 2017: Φιλικός αγώνας ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΕΚ – ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ από τον «ΟΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΑΕΚ ΛΗΜΝΟΥ» στο Δημοτικό Γήπεδο Μύρινας, ώρα 18:30μ.μ.    

Κυριακή 11 Ιουνίου 2017: Παιδική μουσικοχορευτική εκδήλωση με θέμα ‘το αλφαβητάρι του χορού’ από το «ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ» στο Κινηματοθέατρο Μαρούλα, ώρα 19:30μ.μ

Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 Σχολική θεατρική παράσταση «Σμύρνη μου αγαπημένη» από το Γ.Ε.Λ. Μούδρου, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γ.Ε.Λ. Μούδρου, ώρα 20:00

Κυριακή 18 Ιουνίου 2017: Ποδηλατοβόλτα από τον «Ο.Ε.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ». Σημείο εκκίνησης στο Δημαρχείο, στο λιμάνι. Ώρα εκκίνησης 10:00π.μ.

 Εγγραφές από τις 09:00π.μ.

Κυριακή 18 Ιουνίου 2017: Συναυλία-Αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο από το «ΩΔΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ» στο Κινηματοθέατρο Μαρούλα, ώρα 20:30μ.μ.

Δευτέρα 19 - Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017: Τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου στο Γήπεδο Μύρινας

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017: Εκδήλωση του μουσικού εργαστηρίου Λιβαδοχωρίου από τον «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ‘‘ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ’’» στην πλατεία του Λιβαδοχωρίου, ώρα 20:00μ.μ.

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017: Παιδική Μουσικοχορευτική Παράσταση από τον «Γ.Α.Σ. ΜΥΡΙΝΑΣ» στο Κινηματοθέατρο Μαρούλα, ώρα 20:00μ.μ.

Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017: Κακανούρες 2017 από τον «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ‘‘ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ’’» στην πλατεία του Λιβαδοχωρίου, ώρα 20:00μ.μ.

Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017: Κακανοί από τον «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΝΤΙΑ ΄΄Η ΦΙΛΙΑ΄΄ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΤΙΑ» στον παράδρομο του κεντρικού δρόμου (πηγάδι Αχιλά), ώρα 20:30μ.μ.

Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017: Κακανοί από τον «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ» στην πλατεία του Ρεπανιδίου, ώρα 20:00μ.μ.

Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017: Κακανούρες  από τον «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ‘ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ’  ΠΛΑΤΥ»:  στο πάρκινγκ της τοπικής κοινότητας του Πλατύ, ώρα 21:00μ.μ.

Σάββατο 24 Ιουνίου 2017: Κλείδωνας  από τον «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΚΟΝΤΙΑ ΄΄Η ΦΙΛΙΑ΄΄ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΤΙΑ»  στο Δημοτικό Σχολείο Κοντιά, ώρα 19:00μ.μ.

Σάββατο 24 Ιουνίου 2017: Παιδική Μουσικοχορευτική Παράσταση από τον «Γ.Α.Σ. ΜΥΡΙΝΑΣ»: στο Κινηματοθέατρο Μαρούλα, ώρα 20:00μ.μ.

Σάββατο 24 Ιουνίου 2017: Συναυλία των μαθητών των τμημάτων μουσικής προπαιδείας, φωνητικής, κλασικής κιθάρας και πιάνου από το «Μουσικό εργαστήρι Λήμνου» στο Δημοτικό Σχολείο Μούδρου, ώρα 20:00μ.μ.

Κυριακή 25 Ιουνίου 2017: Εκδήλωση-Παράσταση του τμήματος εκμάθησης χορών latin από τον «ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ» στο Πολιτιστικό Κέντρο Πορτιανού, ώρα 21:00μ.μ.

Κυριακή 25 Ιουνίου 2017: Μικτή Ορχήστρα του Μουσικού Εργαστηρίου Λήμνου και Χορωδία Ενηλίκων από το «Μουσικό εργαστήρι Λήμνου» στο Δημοτικό Σχολείο Μούδρου, ώρα 20:00μ.μ.

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017: Παιδική παράσταση ‘‘Χαρούμενη τρελοπαρέα’’ από το παιδικό θέατρο «ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ» στην Ατσική, ώρα 21:00μ.μ. Τιμή εισιτηρίου 5€.

Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017: Παιδική παράσταση ‘‘Χαρούμενη τρελοπαρέα’’ από το παιδικό θέατρο «ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ» στον Κοντιά, ώρα 21:00μ.μ. Τιμή εισιτηρίου 5€.

"Κατεβάστε" εδώ το πρόγραμμα σε μορφή pdf

Αιτήσεις σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης κοινόχρ. χώρων αιγιαλού-παραλίας. Εκτύπωση

Αιτήσεις σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού-παραλίας.

Δήλωση ζημιών από άγρια κουνέλια σε καλλιέργειες βρώσιμων οσπρίων για τη Δ.Ε. Ατσικής Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Δήλωση ζημιών από άγρια κουνέλια σε καλλιέργειες βρώσιμων οσπρίων για τη Δ.Ε. Ν. Κούταλης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2017
Ανακοίνωση προς τους δικαιούχους του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης
Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδό της Δ.Κ. Μύρινας
Εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ
Εγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2017-18
Παράταση προθεσμίας για την υποβολή συμμετοχών στο Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης
Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων υποχρεούνται να κρατούν καθαρούς τους κοινόχρηστους χώρους
Παρακαλούνται οι καταναλωτές νερού να αποφεύγουν την άσκοπη χρήση του
Εγκαίνια Δημοτικού Γηπέδου Μύρινας
Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ
Σε λειτουργία από τις 9 Μαΐου το σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων
Διακοπή κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Θάνους
Έναρξη διαδικασίας κύρωσης κοινόχρηστων χώρων
Συλλυπητήριο ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για τον θάνατο του πρώην Δημάρχου Γέρας Σ. Ζαμτράκη
Ωράριο Κέντρου Ενημέρωσης, Ιστορίας και Ναυτικής Παράδοσης Μούδρου
Ενημερώσεις ΕΠΑΛ Μύρινας για τις νέες ευκαιρίες της επαγγελματικής εκπαίδευσης
Αποτελέσματα ΣΟΧ1/2017 ΟΚΠΑ Δήμου Λήμνου
Κλείσιμο οδού στη Μύρινα λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης
Δήλωση ζημιών από άγρια κουνέλια σε καλλιέργειες σιτηρών της Δ.Ε. Ν. Κούταλης
 

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
bannerkifi5.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png