Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017
Ανακοινώσεις
Προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου στις «Αμυγδαλιές» Εκτύπωση

        Λόγω εργασιών επισκευής στο δίκτυο ύδρευσης Μύρινας, θα γίνει διακοπή υδροδότησης στην  περιοχή  «Αμυγδαλιές» τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 από ώρα 08.00΄π.μ. μέχρι 12.00΄μ.μ.

Ζητάμε την κατανόηση των δημοτών και επισκεπτών μας.

 

Νέες περιοχές συνδέονται στο δίκτυο αποχέτευσης (Νοσοκομείο, Λεωφ. Δημοκρατίας & παρακείμενες οδοί) Εκτύπωση

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                    

                                                            

                                                                             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η σύνδεση τμημάτων στο δίκτυο αποχέτευσης της Μύρινας συνεχίζεται  και σταδιακά θα μπορούν να συνδέονται οικίες και καταστήματα με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης.

Για το επόμενο διάστημα μπορούν να συνδέονται οικίες και καταστήματα που βρίσκονται στις περιοχές Υπόλοιπο τμήμα Νοσοκομείου- Λεωφόρος Δημοκρατίας από την συμβολή επί της Ν.Γαροφαλλίδη – Γέφυρα Επαρχείου και Καραμαλίδικα, συγκεκριμένα στις οδούς : 1. Ηφαίστου (υπολειπόμενο τμήμα) - Σκουφά – Καβείρων Βούλγαρη – Κοραή – Μπότσαρη - Λεωφόρος Δημοκρατίας (από την συμβολή επί της Ν.Γαροφαλλίδη μέχρι την γέφυρα του Επαρχείου) – Καϊλή –Αγγλισίδων – Σιαλμά – Κουρή - Γρ.Αυξεντίου - Λεοντίου Γερασίμου – Περσέως - Ανθ/γού Κων.Δασοπάτη - Ηλίου (έως την οικία Λαμψακιανού) - & Φαέθοντος.

 Οι ενδιαφερόμενοι που οι οικίες τους  και τα καταστήματά τους  βρίσκονται στις ανωτέρω οδούς θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι στις 30/09/2017 στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Δ/νση Περιβάλλοντος-Τμήμα Υδρευσης - Αποχέτευσης) Πλατεία ΟΤΕ 1ος όροφος τηλ. επικοινωνίας 22540-26650, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (Πλατεία ΟΤΕ - Παπουτσίδειο κτίριο 1ος όροφος - γραφείο 1). Η σύνδεση των οικιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με καταλυτική ημερομηνία μέχρι 31/10/2017.

Κάθε ακίνητο είτε πρόκειται για οικοδομή είτε για άλλη εγκατάσταση συνδέεται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης στην αντίστοιχη οδό εντός ορίων οικισμού, τηρώντας σύμφωνα με τον κανονισμό αποχέτευσης (άρθρο 4 παρ.1 της αριθ.262/2016 απόφασης του Δ.Σ.) τους παρακάτω βασικούς όρους :

·         Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια (άρθρο 4 παρ.2)

·         Μετά τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να καταργήσει , με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση μέσα στην ιδιοκτησία του όπως βόθρους παλιούς υπονόμους κλπ. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων καθώς και των ομβρίων υδάτων σε αγωγό αποχέτευσης. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται τέτοιου είδους ενέργεια ο Δήμος προβαίνει σε διακοπή της ύδρευσης και της αποχέτευσης και επιβάλλει πρόστιμο (Άρθρο 9 παράγραφος 6 και 7)

·         Μια παροχή αποχέτευσης ακαθάρτων εξυπηρετεί κατά κανόνα ένα ακίνητο. Κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου είναι δυνατό να δοθεί άδεια σύνδεσης περισσότερων του ενός ακινήτων στην ίδια παροχή αποχέτευσης ή και αντίστροφα μπορεί ακίνητο να συνδεθεί με περισσότερες της μιας παροχές αποχέτευσης (Άρθρο 6 παράγραφος 1)

·         Όταν τα εντός ακινήτου στόμια υποδοχής των αποχετεύσεων ακαθάρτων βρίσκονται χαμηλότερα της στάθμης του αγωγού σύνδεση με τον υπόνομο επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ μετά από ειδική άδεια του Δήμου (Άρθρο 7 παράγραφος 1)

·         Η κατασκευή λιποσυλλέκτη στις δραστηριότητες που αποχετεύουν στο δίκτυο λίπη και έλαια είναι υποχρεωτική για τις συνδέσεις που αποχετεύουν τέτοιου είδους λύματα. Όπου δεν τοποθετείται λιποσυλλέκτης ο Δήμος θα προβαίνει σε διακοπή των συνδέσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και θα επιβάλλει πρόστιμο (Άρθρο 5 παράγραφος 2).

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν έχουν καθορισθεί με την 292/2016 απόφαση του Δ.Σ. και είναι τα εξής :

1.   Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.

2.   Κατόψεις ορόφων του κτιρίου και διάγραμμα κάλυψης που να φαίνεται το σημείο εξόδου της αποχέτευσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα ανωτέρω σχεδιαγράμματα και συγκεκριμένα για παλαιά κτίρια θα προσκομίζεται απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη περιοχής στο οποίο θα προσδιορίζεται το ακίνητο και το σημείο εξόδου της αποχέτευσης στο δίκτυο.Επίσης τα τετραγωνικά του κτιρίου θα δηλώνονται στην Υπεύθυνη δήλωση.

3.   Αντίγραφο του πίνακα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ανά διαμέρισμα υπογεγραμμένα από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή (για ακίνητα με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτη).

4.   Αντίγραφο λογαριασμού ή λογαριασμών νερού από όλα τα υδρόμετρα του κτιρίου.

5.   Αντίγραφο λογαριασμού ή λογαριασμών ΔΕΗ

6.   Ειδικό έντυπο με τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών (θα το παρέχει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου).

7.   ΄Εντυπη αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (θα το παρέχει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου)

8.   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με τα στοιχεία του αιτούντα (θα το παρέχει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου)

Eπιπροσθέτως η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά εφ΄οσον κρίνει ότι τα ανωτέρω δεν επαρκούν για την ταυτοποίηση του ακινήτου.

Τα υδρόμετρα των οικιών θα πρέπει να είναι σε λειτουργία και αυτό θα αποδεικνύεται από την δήλωση του εγκαταστάτη υδραυλικού.

Τα τέλη σύνδεσης καθορίστηκαν ως εξής :

·         Οικίες μέχρι 120 τ.μ 0,60 €/τ.μ

·         Οικίες πάνω από 120 τ.μ. 0,80 €/τ.μ

·         Επαγγελματικές στέγες όλων των κατηγοριών μέχρι 150 τ.μ 1,00 €/τ.μ.

·         Επαγγελματικές στέγες όλων των κατηγοριών πάνω από 150 τ.μ. 0,80 €/τ.μ

·         Τέλος διακλάδωσης αποχέτευσης (περιλαμβάνει την κατασκευή της παροχής αποχέτευσης από τον κεντρικό αγωγό έως και το φρεάτιο) καθορίστηκε στο ποσό των 170,00 € χωρίς το ΦΠΑ

         Τρόποι εξόφλησης του τέλους σύνδεσης της αποχέτευσης με το  δίκτυο και του τέλους διακλάδωσης αποχέτευσης.

·         Προκαταβολή του 40% των τελικών ποσών πληρωμής.

·         Το υπόλοιπο 60% της δαπάνης θα καταβληθεί σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις οι οποίες θα συμπεριληφθούν στους λογαριασμούς αποχέτευσης.

Τροποποίηση της αριθμ. 43/2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Λήμνου Εκτύπωση
Τροποποίηση της αριθμ. 43/2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Λήμνου
Ψηφιακό το σήμα της ΕΡΤ στην Τ.Κ. Θάνους Εκτύπωση

        Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Τ.Κ. Θάνους ότι το σήμα της ΕΡΤ στον αναμεταδότη που βρίσκεται στην περιοχή ΣΤΑΥΡΙ, έχει γίνει ψηφιακό.

Για να είναι δυνατή η λήψη των τηλεοπτικών σταθμών (ΕΡΤ1-ΕΡΤ2- ΕΡΤ3 – ΒΟΥΛΗ- ΕΡΤ HD)  και ραδιοφωνικών σταθμών (1ο πρόγραμμα-2ο πρόγραμμα- 3ο πρόγραμμα, ΕΡΑ ΣΠΟΡ, Φωνή της Ελλάδας, ΚΟΣΜΟΣ ) της ΕΡΤ –θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση ψηφιακού αποκωδικοποιητή.

       Όσοι έχουν τηλεοράσεις νέου τύπου μπορούν να τις συντονίσουν στο κανάλι 37 ψηφιακό.

Έλεγχος για διαρροή νερού στην επαρχιακή οδό Μύρινας-Θέρμων Εκτύπωση

        To τελευταίο διάστημα έχει παρουσιασθεί μεγάλη απώλεια νερού που εστιάζεται στην περιοχή της επαρχιακής οδού Μύρινας – Θέρμων από το κατάστημα ΕΥΡΩΑΓΟΡΑ μέχρι τη στροφή των Θέρμων.

        Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες κατοικιών – καταστημάτων που οι οικίες και τα καταστήματά τους  βρίσκονται κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου, να ελέγξουν τις παροχές τους για τυχόν διαρροή νερού.

 

Ακατάλληλο προς πόση το νερό της Τ.Κ. Μούδρου Εκτύπωση

         Μετά από τις τελευταίες χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις του νερού της Τ.Κ. Μούδρου, διαπιστώθηκε ότι δεν είναι κατάλληλο προς πόση.

          To νερό μπορεί χρησιμοποιηθεί για όλες τις υπόλοιπες χρήσεις. Ζητούμε οι κάτοικοι και οι επισκέπτες  μας να δείξουν την δέουσα κατανόηση και προσοχή. 

Δίωρες διακοπές νερού στην Τ.Κ. Πλατέος Εκτύπωση
Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα, Δευτέρα 14 Αυγούστου και έως ότου η στάθμη της δεξαμενής επανέλθει σε κανονικά επίπεδα,
θα πραγματοποιούνται δίωρες διακοπές νερού στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Πλατέος καθημερινά από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.
Ζητούμε από τους δημότες και τους επισκέπτες μας την κατανόησή τους.
 
Νέα ρύθμιση οφειλών με ευνοϊκούς όρους
Ρεσιτάλ Παναγιώτη Μάργαρη στον αρχαιολογικό χώρο της Πολιόχνης
Αναβολή συναυλίας λόγω πένθους
Αλλαγή σε ημερομηνίες εκδηλώσεων στη Ν. Κούταλη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Κοντοπουλίου
Αποστολή λογαριασμών ύδρευσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Αλλαγή χώρου συναυλίας Ross Daly Trio
Δήλωση ζημιών από τον καύσωνα στις αμπελοκαλλιέργειες για την Δ.Ε. Ν. Κούταλης
Διακοπή υδροδότησης στη Μύρινα λόγω βλάβης
Διάθεση κλιματιζόμενων χώρων στους πολίτες για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης
Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιουλίου 2017
Διάθεση τηλεχειριστηρίων για το σύστημα αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα
Διακοπή υδροδότησης στην Τ.Κ. Πλατέος λόγω καθαρισμού της δεξαμενής
Ποδηλατοβόλτα για μικρούς και μεγάλους στη Μύρινα Κυριακή 25 Ιουνίου 2017
Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Διακοπή υδροδότησης στην Τ.Κ. Πλατέος
Διακοπή κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Καλλιθέας λόγω εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Καλλιθέας λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης
Υπενθύμιση ΟΚΠΑ προς τους δικαιούχους του ΚΕΑ για διασύνδεση με ΤΕΒΑ
Ενημέρωση προς όσους δεν υπέβαλαν αιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης
 

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
bannerkifi5.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png