Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018
Ανακοινώσεις
Έναρξη συνδέσεων με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης Εκτύπωση

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ                                                                                               

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                    

                                                                  

                                                                             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εκτέλεση του έργου αποχέτευσης του δικτύου Μύρινας βρίσκεται στο τελικό στάδιο και σταδιακά θα μπορούν να συνδέονται οικίες με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης. Στο αμέσως επόμενο διάστημα οι Εργατικές κατοικίες και η περιοχή της Νέας Μαδύτου που περικλείεται μεταξύ των οδών Νέας Μαδύτου-Ηρακλέους-Αλεξάνδρου Υψηλάντου-Θέμιδος και Νέας Μαδύτου, μπορούν να συνδεθούν στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης

Οι ενδιαφερόμενοι που οι οικίες τους βρίσκονται στην ανωτέρω περιοχή της Νέας Μαδύτου καθώς και οι ιδιοκτήτες των Εργατικών Κατοικιών θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι στις 30/12/2016 στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Δ/νση Περιβάλλοντος-Τμήμα Υδρευσης-Αποχέτευσης) Πλατεία ΟΤΕ 1ος όροφος τηλ. επικοινωνίας 22540-26650, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (Πλατεία ΟΤΕ-Παπουτσίδειο κτίριο 1ος όροφος-γραφείο 1). Η σύνδεση των οικιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με καταληκτική ημερομηνία μέχρι 28/2/2017.

Κάθε ακίνητο, είτε πρόκειται για οικοδομή είτε για άλλη εγκατάσταση, συνδέεται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης στην αντίστοιχη οδό εντός ορίων οικισμού, τηρώντας σύμφωνα με τον κανονισμό αποχέτευσης (άρθρο 4 παρ.1 της αριθ.262/2016 απόφασης του Δ.Σ.) τους παρακάτω βασικούς όρους :

·         Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια (άρθρο 4 παρ.2)

·         Μετά τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να καταργήσει , με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση μέσα στην ιδιοκτησία του όπως βόθρους παλιούς υπονόμους κλπ. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων καθώς και των ομβρίων υδάτων σε αγωγό αποχέτευσης. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται τέτοιου είδους ενέργεια ο Δήμος προβαίνει σε διακοπή της ύδρευσης και της αποχέτευσης και επιβάλλει πρόστιμο (Άρθρο 9 παράγραφος 6 και 7)

·         Μια παροχή αποχέτευσης ακαθάρτων εξυπηρετεί κατά κανόνα ένα ακίνητο. Κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου είναι δυνατό να δοθεί άδεια σύνδεσης περισσότερων του ενός ακινήτων στην ίδια παροχή αποχέτευσης ή και αντίστροφα μπορεί ακίνητο να συνδεθεί με περισσότερες της μιας παροχές αποχέτευσης (Άρθρο 6 παράγραφος 1)

·         Όταν τα εντός ακινήτου στόμια υποδοχής των αποχετεύσεων ακαθάρτων βρίσκονται χαμηλότερα της στάθμης του αγωγού σύνδεση με τον υπόνομο επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ μετά από ειδική άδεια του Δήμου (Άρθρο 7 παράγραφος 1)

·         Η κατασκευή λιποσυλλέκτη στις δραστηριότητες που αποχετεύουν στο δίκτυο λίπη και έλαια είναι υποχρεωτική για τις συνδέσεις που αποχετεύουν τέτοιου είδους λύματα. Όπου δεν τοποθετείται λιποσυλλέκτης ο Δήμος θα προβαίνει σε διακοπή των συνδέσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και θα επιβάλλει πρόστιμο (Άρθρο 5 παράγραφος 2)

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν έχουν καθορισθεί με την 292/2016 απόφαση του Δ.Σ. και είναι τα εξής :

1.   Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.

2.   Κατόψεις ορόφων του κτιρίου και διάγραμμα κάλυψης που να φαίνεται το σημείο εξόδου της αποχέτευσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα ανωτέρω σχεδιαγράμματα και συγκεκριμένα για παλαιά κτίρια θα προσκομίζεται απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη περιοχής στο οποίο θα προσδιορίζεται το ακίνητο και το σημείο εξόδου της αποχέτευσης στο δίκτυο.Επίσης τα τετραγωνικά του κτιρίου θα δηλώνονται στην Υπεύθυνη δήλωση.

3.   Αντίγραφο του πίνακα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ανά διαμέρισμα υπογεγραμμένα από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή (για ακίνητα με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτη).

4.   Αντίγραφο λογαριασμού ή λογαριασμών νερού από όλα τα υδρόμετρα του κτιρίου.

5.   Αντίγραφο λογαριασμού ή λογαριασμών ΔΕΗ

6.   Ειδικό έντυπο με τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών (θα το παρέχει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου).

7.   ΄Εντυπη αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (θα το παρέχει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου)

8.   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με τα στοιχεία του αιτούντα (θα το παρέχει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου)

Eπιπροσθέτως η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά εφ΄οσον κρίνει ότι τα ανωτέρω δεν επαρκούν για την ταυτοποίηση του ακινήτου.

Τα υδρόμετρα των οικιών θα πρέπει να είναι σε λειτουργία και αυτό θα αποδεικνύεται από την δήλωση του εγκαταστάτη υδραυλικού.

Τα τέλη σύνδεσης καθορίστηκαν ως εξής :

·         Οικίες μέχρι 120 τ.μ 0,60 €/τ.μ

·         Οικίες πάνω από 120 τ.μ. 0,80 €/τ.μ

·         Επαγγελματικές στέγες όλων των κατηγοριών μέχρι 150 τ.μ 1,00 €/τ.μ.

·         Επαγγελματικές στέγες όλων των κατηγοριών πάνω από 150 τ.μ. 0,80 €/τ.μ

·         Τέλος διακλάδωσης αποχέτευσης (περιλαμβάνει την κατασκευή της παροχής αποχέτευσης από τον κεντρικό αγωγό έως και το φρεάτιο) καθορίστηκε στο ποσό των 170,00 € χωρίς το ΦΠΑ

         Τρόποι εξόφλησης του τέλους σύνδεσης της αποχέτευσης με το  δίκτυο και του τέλους διακλάδωσης αποχέτευσης.

·         Προκαταβολή του 40% των τελικών ποσών πληρωμής.

·         Το υπόλοιπο 60% της δαπάνης θα καταβληθεί σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις οι οποίες θα συμπεριληφθούν στους λογαριασμούς αποχέτευσης.

 

Προβλήματα στην υδροδότηση της Μύρινας Εκτύπωση

        Σήμερα, Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου, παρουσιάστηκαν προβλήματα στην υδροδότηση της Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας. Από νωρίς το πρωί, καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό πιθανής διαρροής στο δίκτυο, καθώς διαπιστώνεται μειωμένη πίεση.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές νερού  της Μύρινας να αποφεύγουν την άσκοπη σπατάλη του και να περιορίζονται στην απαραίτητη και αναγκαία χρήση του.

       

 

Πρόσκληση παρουσίασης στρατευσίμων κλάσης 2020 Εκτύπωση
Πρόσκληση παρουσίασης στρατευσίμων κλάσης 2020
Αποτελέσματα ΣΟΧ2/2016 ΟΚΠΑ Δήμου Λήμνου Εκτύπωση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Πρόγραμμα Εορταστικών Εκδηλώσεων Εκτύπωση
xmas2016.jpg
Σειρά εορταστικών εκδηλώσεων υποστηρίζει και τις φετινές γιορτές ο Οργανισμός Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Λήμνου, σε συνεργασία με την 
Δημοτική Κοινότητα Μύρινας, τις Τοπικές Κοινότητες, συλλόγους, φορείς, οργανώσεις και άλλους συμμετέχοντες.
Φωταγωγήσεις χριστουγεννιάτικων δέντρων, πράξεις αγάπης και αλληλεγγύης, μουσική, χορός, θέατρο, κινηματογράφος, χριστουγεννιάτικα εδέσματα και πολλά αποτελούν τα «μαγικά» συστατικά ενός πλούσιου εορταστικού προγράμματος για όλες τις ηλικίες.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις του ΟΕΠΑ Δήμου Λήμνου πραγματοποιούνται με την ευγενική υποστήριξη  του ταξιδιωτικού γραφείου «Travel Lemnos».

 

 

Παρασκευή 2- Σάββατο 3- Κυριακή   4 Δεκεμβρίου 2016

*      Προβολή Ταινίας «Και οι 7 ήταν υπέροχοι» στο Κινηματοθέατρο «Μαρούλα»

               Παρασκευή ώρα 21:00, Σάββατο & Κυριακή ώρα 20:00

 

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016

 

 •    Άναμμα Χριστουγεννιάτικου Δέντρου από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Καλλιθέας στην πλατεία της Τ.Κ. Καλλιθέας, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Λήμνου. Ώρα 17:30

 

 

 

 •       Άναμμα Χριστουγεννιάτικου Δέντρου από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Θάνους, στην πλατεία της Τ.Κ. Θάνους, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Δήμου Λήμνου. Ώρα 19:00

 

 

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016

 

 •       Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Κάσπακα στην Πλατεία της Τ.Κ. Κάσπακα, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Δήμου Λήμνου. Ώρα 19:00
 •       Άναμμα Χριστουγεννιάτικου Δέντρου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μούδρου στην είσοδο του χωριού με τη συμμετοχή του Μουσικού Εργαστηρίου Λήμνου. Ώρα 19:00

 


Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016

*      Προβολή ταινίας «Το φως ανάμεσα στους ωκεανούς» στο Κινηματοθέατρο «Μαρούλα»

Παρασκευή ώρα 21:00, Σάββατο & Κυριακή Ώρα 20:00


Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016

*      Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση με τίτλο «Χριστός γεννάται χαρά στον κόσμο» της Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας, σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σωματείο Λήμνου και τη συμμετοχή των μουσικών συνόλων του Δήμου Λήμνου. Πλατεία Υψιπύλης ώρα 19:00


Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016

*      Γιορτή Ρακιού από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μούδρου στην αίθουσα ΕΠΑΛ Μούδρου. Ώρα 19:00

 

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016

 

 •       Παιδική θεατρική παράσταση από τη Φοιτητική Ομάδα Θεάτρου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αλληλεγγύης από το Σύλλογο Φοιτητών Λήμνου, στο Κινηματοθέατρο «Μαορύλα». Ώρα 17:00
 •       Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιβαδοχωρίου στον αύλειο χώρο παραπλεύρως του πρώην Δημοτικού Σχολείου Λιβαδοχωρίου. Ώρα 17:00.

 


Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016

*      Φεστιβάλ Αλληλεγγύης από το Σύλλογο Φοιτητών Λήμνου στο Κινηματοθέατρο «Μαρούλα». Ώρα 18:00


Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016

*      Μουσικοχορευτική παράσταση του Εξωραϊστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ανδρωνίου στο Κινηματοθέατρο «Μαρούλα». Ώρα 19:00


Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016

*      «Nuevo guitar»: Ρεσιτάλ Κλασικής Κιθάρας του Παναγιώτη Μάργαρη στο Κινηματοθέατρο «Μαρούλα» Ώρα 20:00


Παρασκευή 16, Σάββατο 17, Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016

*      Προβολή ταινίας «Ο Κούμπο και οι δύο χορδές» (παιδικό) στο Κινηματοθέατρο «Μαρούλα»

Παρασκευή & Σάββατο Ώρα 18:00, Κυριακή Ώρα 12:15 & 18:00

 

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016

*      «Nuevo guitar»: Ρεσιτάλ Κλασικής Κιθάρας του Παναγιώτη Μάργαρη στο Πολιτιστικό Κέντρο Ατσικής. Ώρα 20:00

 

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016

 

 •       «Το δέντρο της αγάπης» από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό – Παράρτημα Λήμνου στην αγορά της Μύρινας (Πλάτανος) με τη συμμετοχή των Μουσικών Συνόλων του Δήμου Λήμνου. Ώρα 10:00 π.μ.
 •       Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με τίτλο «Καλήν Ημέραν Άρχοντες» της Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας με τη συμμετοχή του ΓΑΣ Μύρινας. Πλατεία Υψιπύλης. Ώρα 12:00 μ.μ.
 •       Άναμμα Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Κοντιά, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Λήμνου. Ώρα 17:00

 


Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016

 

 •       Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του ΟΕΠΑ Δήμου Λήμνου «Τα Μαγικά Χριστούγεννα», με ξωτικά, ξυλοπόδαρους, ζογκλέρ, μαζί με εντυπωσιακές φιγούρες που κινούνται,  χορεύουν και ξεσηκώνουν τα παιδιά όλων των ηλικιών στην μαγική ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων. Μούδρος, ώρα 16:30.
 •       Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του ΟΕΠΑ Δήμου Λήμνου «Τα Μαγικά Χριστούγεννα», με ξωτικά, ξυλοπόδαρους, ζογκλέρ, μαζί με εντυπωσιακές φιγούρες που κινούνται,  χορεύουν και ξεσηκώνουν τα παιδιά όλων των ηλικιών στην μαγική ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων.

 

Κεντρική Αγορά Μύρινας, ώρα 19:00

 

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016

*       «Γιορτινές μουσικές απ’ την Ελλάδα και τον κόσμο». Ανοικτή συναυλία από τα μουσικά σύνολα του Δήμου Λήμνου (Φιλαρμονική, Χορωδία, Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής) στην κεντρική αγορά της Μύρινας (μπροστά στο Κρύσταλλο). Ώρα 11:00 π.μ.

 

Σάββατο  24 Δεκεμβρίου 2016

*      Κάλαντα από τη Φιλαρμονική του Δήμου Λήμνου στη Μύρινα και στα χωριά.

 

Τρίτη 27, Τετάρτη 28, Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016

*      Προβολή της ταινίας «Φανταστικά ζώα και πού βρίσκονται».

              Κινηματοθέατρο «Μαρούλα». Ώρα 20:00

 

 Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016

*      «Το Δέντρο της Αγάπης» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μούδρου, στην πλατεία του χωριού (αγορά)  Ώρα 11:00 π.μ.


Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017

*      Μουσική παράσταση με τη Ζωή Παπαδοπούλου στο Κινηματοθέατρο «Μαρούλα». Ώρα 20:00


Κατεβάστε εδώ το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων σε μορφή pdf

Εργασίες στην Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (ΚΤΕΛ) Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι,  λόγω των εργασιών για τη σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης με το αντλιοστάσιο στην περιοχή του ΚΤΕΛ (Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου) στη Μύρινα,  από αύριο Τρίτη 29 Νοεμβρίου δεν θα είναι δυνατή η κυκλοφορία των οχημάτων στο εν λόγω σημείο.

Η επιβίβαση - αποβίβαση στα λεωφορεία του ΚΤΕΛ θα πραγματοποιούνται στην περιοχή του Ρωμέικου Γιαλού,  στο ύψος του  Αρχαιολογικού Μουσείου.

Εκτιμάται ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως  τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου. Ζητούμε από τους οδηγούς, τους κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής την κατανόησή τους.

 

Σε νέα γραφεία ο ΟΚΠΑ και ο ΟΕΠΑ Δήμου Λήμνου Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι τα γραφεία του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και του Οργανισμού Εκπαίδευσης , Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Λήμνου μεταφέρθηκαν στο κτίριο Σαχτούρη, στον Ρωμέικο Γιαλό, στη διεύθυνση Σαρρή 1  (έναντι ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου  κ. Θ. Ζέρφου).

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι αλλάζει ο τηλεφωνικός αριθμός του ΟΚΠΑ, ο οποίος πλέον είναι 22540-25525.

Ο τηλεφωνικός αριθμός του ΟΕΠΑ παραμένει ο ίδιος (22540-24011).

 

 
Ισολογισμός-Απολογισμός 2015 Δήμου Λήμνου
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Ατσικής
Οδηγίες προστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα
Διακοπή κυκλοφορίας στις εργατικές κατοικίες λόγω εργασιών για το δίκτυο αποχέτευσης
Ενημέρωση για θέματα αντισεισμικής προστασίας
Εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου
Κανονικά η κυκλοφορία στην Τ.Κ. Θάνους την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου
Αποτελέσματα ΣΟΧ1/2016 ΟΚΠΑ (ΔΕ βοηθών βρεφονηπιοκόμων)
Εκτέλεση εργασιών στην οδό Ψαρρών
Διακοπή διέλευσης οχημάτων στην Τ.Κ. Θάνους
Προσωρινή απόσυρση κοινόχρηστων ποδηλάτων
Αποτελέσματα ΣΟΧ2/2016 (Πρόσληψη 1 ατόμου με οκτάμηνη σύμβαση)
Εγγραφή νέων μελών στη Δημοτική Φιλαρμονική
Ανοιχτή Πρόσκληση για την εγγραφή νέων μελών στην Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής Δήμου Λήμνου
Πρόσκληση για εγγραφή νέων μελών στη Δημοτική Χορωδία
Πρόγραμμα Εορτασμού 104ης Επετείου Απελευθέρωσης της Λήμνου
Εργασίες ασφαλτόστρωσης στις παραλιακές οδούς του Ρωμέικου και της Ν. Μαδύτου
Διακοπή συλλογής χαρτιού από την αγορά της Μύρινας
Εκτέλεση εργασιών στο χώρο στάθμευσης του παλιού λιμανιού
Κλείσιμο οδού λόγω εργασιών
 

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
bannerkifi5.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png