20 Ιουλίου 2019
Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση για χρήση μουσικής και παράταση ωραρίου μουσικής Εκτύπωση

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

           ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

           ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

           ΑΥΤΟTΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 

           ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ      

           Διευθ.   : Πλατεία Ηλ.Ηλιού 7

            Τηλ: 22543-50042

                     22543-50050

 


       Από τον Δήμο Λήμνου ανακοινώνεται ότι οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, που εκδόθηκε πριν την εφαρμογή της ΚΥΑ οικ. 16228/17-05-2017 (ΦΕΚ 1723/18-05-2017 τεύχος Β΄) και τον σχετικό Ν. 4442/2016, εφόσον κάνουν χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, θα πρέπει να προβούν άμεσα στη διαδικασία της γνωστοποίησης μέσα από την ιστοσελίδα https://notifybusinness.gov.gr με τους κωδικούς του taxisnet και στη συνέχεια μεταβολή γνωστοποίησης.

Επίσης όσοι το επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν και αίτηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων στον δήμο, εφόσον κάνουν χρήση μουσικής μετά την καθορισμένη ώρα (δηλ. έως 22:00 τη χειμερινή περίοδο και έως 23:00 την καλοκαιρινή περίοδο) της αριθμ. 3/96 αστυνομικής διάταξης.

Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο σημείο της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 180/1979 σχετικά με τη χρήση μουσικής συνεχίζουν να ισχύουν. Ως παράβαση λογίζεται και η παραβίαση της παράτασης ωραρίου μουσικής.

Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής παρέχεται αποκλειστικά και μόνον από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των δικαιωμάτων των δημιουργών που λειτουργεί νόμιμα στη χώρα μας με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού, η προμήθεια της οποίας είναι αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου της χρήσης μουσικής.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας παράτασης μουσικής είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του φερόμενου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 285 του ΚΔΚ).

Σύνδεση νέων τμημάτων στο δίκτυο αποχέτευσης Μύρινας (οδός Περβολιών Λάρνακας) Εκτύπωση

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                    

Η σύνδεση τμημάτων στο δίκτυο αποχέτευσης της Μύρινας συνεχίζεται  και σταδιακά θα μπορούν να συνδέονται ακίνητα με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης. Για το επόμενο διάστημα μπορούν να συνδέονται ακίνητα που βρίσκονται στην περιοχή Ανδρωνίου (΄Αγιος Παντελεήμονας)   και στην οδό Περιβολιών Λάρνακας Κύπρου.

Οι ενδιαφερόμενοι που οι οικίες τους  βρίσκονται στην  ανωτέρω οδό θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι στις 29/06/2018  στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Δ/νση Περιβάλλοντος-Τμήμα Υδρευσης-Αποχέτευσης) Πλατεία ΟΤΕ 1ος όροφος τηλ. επικοινωνίας 22540-26650, τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.30΄π.μ μέχρι  13.30΄μ.μ. (Πλατεία ΟΤΕ-Παπουτσίδειο κτίριο 1ος όροφος-γραφείο 1). Η σύνδεση των οικιών και καταστημάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με καταληκτική ημερομηνία μέχρι 31/08/2018.

Τα δικαιολογητικά  που θα πρέπει να υποβληθούν είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου  http://www.limnos.gov.gr καθώς στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥΣ .

Κάθε Τρίτη & Πέμπτη η αποκομιδή των κλαδιών από τους ειδικούς κάδους κοντέινερ Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

       ****************                                             

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

        Η αποκομιδή των κλαδιών θα γίνεται από το Δήμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη και παρακαλούνται οι δημότες μας να τα εναποθέτουν στους ειδικούς κάδους κοντέινερ που υπάρχουν στα παρακάτω σημεία :

1.Ρηχά νερά.

2.Νέο Λιμάνι περιοχή Αγίου Νικολάου

3.Περιοχή Επαρχείου Λήμνου (πλησίον οικίας Καρακίζου)

4.Στο 2ο χλμ. Μύρινας –Μούδρου (στροφή Τσιγιάννη)

Aπαγορεύεται η ρίψη των κλαδιών πλησίον των κάδων απορριμμάτων.      Σε διαφορετική περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα προβεί στην επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας .

             Η ενεργή συμμετοχή των δημοτών μας είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για τη διαφύλαξη της καθαριότητας της πόλης και των χωριών μας.

΄Ολοι μαζί μπορούμε . Η συμμετοχή σας είναι η απόδειξη.

 

 

Διαδικασία χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ψυγείων κλπ Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύνδεση νέων τμημάτων στο δίκτυο αποχέτευσης Μύρινας (Υπόλ. τμήμα Γαροφαλλίδη, Γλαύκου, Πολιόχνης) Εκτύπωση

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


 

Η σύνδεση τμημάτων στο δίκτυο αποχέτευσης της Μύρινας συνεχίζεται  και σταδιακά θα μπορούν να συνδέονται ακίνητα με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης. Για το επόμενο διάστημα μπορούν να συνδέονται οικίες και καταστήματα που βρίσκονται στις οδούς : 1.Γαροφαλλίδη (υπόλοιπο τμήμα) 2.Γλαύκου και 3.Πολιόχνης .

Οι ενδιαφερόμενοι που τα ακίνητά τους  βρίσκονται στις ανωτέρω οδούς θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 29/06/2018  στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Δ/νση Περιβάλλοντος-Τμήμα Ύδρευσης-Αποχέτευσης) Πλατεία ΟΤΕ 1ος όροφος τηλ. επικοινωνίας 22540-26650, τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.30΄π.μ μέχρι  13.30΄ (Πλατεία ΟΤΕ-Παπουτσίδειο κτίριο 1ος όροφος-γραφείο 1). Η σύνδεση των ακινήτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με καταληκτική ημερομηνία μέχρι 31/08/2018.

Τα δικαιολογητικά  που θα πρέπει να υποβληθούν είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://limnos.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2237&Itemid=212ενώ διατίθενται και από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥΣ .

 

Δεν επιτρέπεται η ρίψη νεκρών ζώων στους κάδους απορριμμάτων (κοινούς ή κοντέινερ) Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

         

Με αφορμή την πρόσφατη διαπίστωση της ρίψης νεκρών ζώων και εντόσθιων στους μεγάλους κάδους απορριμμάτων (κοντέινερ), ενημερώνουμε τους  δημότες μας ότι οι κάδοι αυτοί δεν προορίζονται για τις συγκεκριμένες χρήσεις, αλλά μόνο για οικοδομικά υλικά, ογκώδη αντικείμενα, χόρτα κλπ.

          Επίσης, απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη οικιακών απορριμμάτων.

      Σε διαφορετική περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία θα προβαίνει στην επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας .

      Η ενεργή συμμετοχή των δημοτών μας είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για τη διαφύλαξη της καθαριότητας της πόλης και των χωριών μας.

΄Ολοι μαζί μπορούμε . 

Η συμμετοχή σας είναι η απόδειξη.

Ανακοίνωση ΕΛΓΑ για δήλωση ζημιών από αγριοκούνελα σε καλλιέργειες βρώσιμων οσπρίων Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ για το έτος 2018-19
Πρόγραμμα εκδηλώσεων ΟΕΠΑ Δήμου Λήμνου - Ιούνιος 2018
Κλειστή η οδός Κυπρίων Αγωνιστών από 1ης Ιουνίου, λόγω εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος
Σύνδεση νέων τμημάτων στο δίκτυο αποχέτευσης Μύρινας
Εργασίες σε τμήμα της οδού Αργοναυτών - Κλειστό στην κυκλοφορία των οχημάτων το ένα ρεύμα
Διακοπή κυκλοφορίας στην Πλατεία Υψιπύλης την Παρασκευή 25/5 λόγω εργασιών στο δίκτυο αποχέτευσης
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Δημοκρατίας λόγω εργασιών στο δίκτυο αποχέτευσης
Διανομή ειδών στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Οι ιδιοκτήτες πηγαδιών υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα για την κάλυψη - περίφραξή τους
Εργασίες στην οδό Αργοναυτών- Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί
Έναρξη συνδέσεων στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε. Νέας Κούταλης
Διακοπή υδροδότησης σε οδούς της Δ.Κ. Μύρινας
Εγγραφές στους Δημοτικού Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2018-2019
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Γαροφαλλίδη λόγω εργασιών αποκατάστασης του Γαροφαλλίδειου
Σύνδεση νέων τμημάτων στο δίκτυο αποχέτευσης Μύρινας
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα
Κλείσιμο οδού λόγω εργασιών στο δίκτυο αποχέτευσης
Κλείσιμο κεντρικής βρύσης στην Τ.Κ. Πλατέος λόγω καθαρισμού των πηγών
Ανακοίνωση ΕΛΓΑ για δήλωση ζημιών από αγριοκούνελα σε καλλιέργειες σιτηρών
Προληπτικός καθαρισμός ιδιοκτησιών από ξηρά χόρτα για αποφυγή πυρκαγιάς
 

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
metaforiko_isodynamo.png
i_europi_sou.png
kifi_new.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
alkohol.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png